Về cấu trúc luận, Claude Lévi-Strauss, và Lương Kim Định – Một số ghi chú về ý kiến của Thầy (Giáo sư) Liam Kelley (1/3)

TỔNG QUAN NHỮNG NỘI DUNG CẦN TRAO ĐỔI Giáo sư Liam Kelley gần đây có một số bài viết về Kim Định: The exchange of women (Trao đổi Đàn bà) in obscure history (huyền sử), Large (Chinese) Rats, the Father of Modern Anthropology, and Vietnam’s Greatest (Unknown/Unrecognized) Historian, Vietnam’s Greatest (unknown/unrecognized) Historian và có bàn … Continue reading Về cấu trúc luận, Claude Lévi-Strauss, và Lương Kim Định – Một số ghi chú về ý kiến của Thầy (Giáo sư) Liam Kelley (1/3)