Tính hai mặt của chủ thể thông diễn – Khảo sát những diễn dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình về Khổng tử

You are here: