Về vấn đề sử dụng các cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

  (Bài viết là nội dung trình bày trong Tọa đàm về Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Viện Văn học, ngày mùng 2 tháng 7 năm 2012) Đơn vị tổ chức: Viện Văn học Diễn giả: Đào Tâm Khánh, Nguyễn Phúc Anh Khó…