Về hai khái niệm An ninh con người và Không an ninh con người trong nhân học xã hội

Về hai khái niệm An ninh con người và Không an ninh con người trong nhân học xã hội (About Human Security and Human Insecurity in Social Anthropology) Trong nhân học xã hội (social anthropology) có một phân ngành chuyên môn nghiên cứu về An ninh con người (Human Security). Định nghĩa về an ninh…

Chủ nghĩa Quốc gia Việt Nam và hình ảnh người hàng xóm xấu xí (phần 1): Giáo dục Lịch sử

Vietnam Nationalism and the image of a bad neighbor (part 1): historical education Sự trỗi dậy của chủ nghĩa quốc gia Việt Nam ở Việt Nam trong những năm gần đây chủ yếu là từ những tranh chấp biên giới trên bộ và biển đảo với Trung Quốc. Nhưng thực ra không cần phải đến…

Về vấn đề nguyên quán của Lí Công Uẩn: Từ góc nhìn sử liệu [Bản thảo xin ý kiến của các nhà khoa học]

Bản thảo này đã được phát biểu xin ý kiến tại hội thảo do Đại học Harvard, Đại học Trung văn Hongkong, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Hà Nội tổ chức vào tháng 5 năm 2012. Những nội dung dưới đây chưa hoàn thiện và chưa được công bố trên các…

Về khái niệm “Văn hóa thủ sao bản” của Điền Hiểu Phi

  1.      Dẫn nhập. Văn hóa thủ sao bản (manuscript culture, 手抄本文化, văn hóa bản chép tay) là khái niệm trung tâm của quyển sách Ghi chép về chiếc bàn bụi[1]: Nghiên cứu về Đào Uyên Minh và văn hóa thủ sao bản 尘几录:陶渊明与手抄本文化研究[2]. Tác giả của quyển sách là Điền Hiểu Phi 田曉菲, một…