Về hai khái niệm An ninh con người và Không an ninh con người trong nhân học xã hội

Về hai khái niệm An ninh con người và Không an ninh con người trong nhân học xã hội (About Human Security and Human Insecurity in Social Anthropology) Trong nhân học xã hội (social anthropology) có một phân ngành chuyên môn nghiên cứu về An ninh con người (Human Security). Định nghĩa về an ninh…