Về vấn đề nguyên quán của Lí Công Uẩn: Từ góc nhìn sử liệu [Bản thảo xin ý kiến của các nhà khoa học]

Bản thảo này đã được phát biểu xin ý kiến tại hội thảo do Đại học Harvard, Đại học Trung văn Hongkong, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Hà Nội tổ chức vào tháng 5 năm 2012. Những nội dung dưới đây chưa hoàn thiện và chưa được công bố trên các…

Về khái niệm “Văn hóa thủ sao bản” của Điền Hiểu Phi

  1.      Dẫn nhập. Văn hóa thủ sao bản (manuscript culture, 手抄本文化, văn hóa bản chép tay) là khái niệm trung tâm của quyển sách Ghi chép về chiếc bàn bụi[1]: Nghiên cứu về Đào Uyên Minh và văn hóa thủ sao bản 尘几录:陶渊明与手抄本文化研究[2]. Tác giả của quyển sách là Điền Hiểu Phi 田曉菲, một…

Từ các hệ bản Tứ thư Ngũ kinh đại toàn ở Việt Nam bàn về vị trí của Đại toàn trong giáo dục khoa cử truyền thống

  Ngày Giáp Dần, tháng 11 năm Vĩnh Lạc 永樂 thứ 12 (1414), để góp phần định hình nền tảng tinh thần quốc gia và thể hiện sự coi trọng đối với “văn giáo” 文教, Minh Thành Tổ 明成祖 lệnh cho nhóm Hồ Quảng 胡廣 biên soạn một hệ thống thư tịch, tích hợp được…

Xu hướng kết hợp Dịch học Trình Chu trong kinh học Đông Á

(tên tiếng Trung: 試論程 – 朱易學在東亞經學中結合的趨向) (tên tiếng Anh: Examining Tendencies of Combining Chengyi (程頤)’s and Zhuxi (朱熹)’s Zhouyi-Studies (易學) in East Asian Classical Studies (東亞經學) ) Nguyễn Phúc Anh (*) TÓM TẮT Người ta thường coi Trình Di 程頤 và Chu Hi 朱熹 là những người thuộc cùng dòng phái gọi chung là Lí…

Bối cảnh tri thức và sự hình thành Hóa nguyên luận của Lê Văn Ngữ

TOÀN VĂN PDF (SCANNED) Nghiên cứu bối cảnh tri thức (study of intellectual context) không chỉ nhằm miêu tả, tái hiện ảnh hưởng của những trào lưu tri thức xã hội đương thời lên đối tượng nghiên cứu. Đấy chỉ là khía cạnh xã hội học của nghiên cứu bối cảnh tri thức. Trong một…

Tính hai mặt của chủ thể thông diễn – Khảo sát những diễn dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình về Khổng tử

TOÀN VĂN PDF (SCANNED) 诠释主体的两面性: 从阮福膺脭诠释孔子的事来思考 Nguyễn Phúc Anh[*] (bài đã đăng tại Tạp chí Hán Nôm, số 2 năm 2011) Mối quan tâm chính của Thông diễn học (hermeneutics/詮釋學) là giải quyết mối quan hệ giữa chủ thể thông diễn và đối tượng được thông diễn. Nếu đối tượng được thông diễn là kinh…

Tổng thuật những thành tựu nổi bật nhất trong nghiên cứu Văn tâm điêu long hiện đại ở Trung Quốc

TOÀN VĂN PDF (SCANNED) (Some Achievements of Wenxindiaolong studies in Modern China) (Bài viết đã đăng tại Tạp chí Văn học nước ngoài, số 6 năm 2009, tr.107-120). Lời giới thiệu: Từ khi Tạp chí Văn học nước ngoài số 3 năm 1996 có đăng bản dịch Văn tâm điêu long của GS.Phan Ngọc và…

Tình hình Nghiên cứu Văn tâm điêu long trong giai đoạn cổ điển và sự ra đời của Văn tâm điêu long học hiện đại

 TOÀN VĂN PDF (SCANNED) Chúng tôi xin được bắt đầu bằng sự trình bày về một thói quen của người Trung Quốc dễ gây hiểu nhầm. Người Trung Quốc thêm vào thành tố “học” sau Văn tâm điêu long không phải là vì họ có ý thức về việc Văn tâm điêu long đã trở…